ρεαλ εστατε

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα στο Real Estate του Πανεπιστηµίου Νεάπολις είναι το πρώτο και µοναδικό µεταπτυχιακό πρόγραµµα στον τοµέα των Ακινήτων τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα και το µόνο το οποίο έχει πιστοποιηθεί από τον διεθνή οργανισµό RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors) στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Aπευθύνεται σε άτοµα που θέλουν να επεκτείνουν τις σπουδές τους αποκτώντας εξειδικευµένες γνώσεις στο Real Estate, ώστε να µπορέσουν να διεκδικήσουν θέσεις σε ένα ευρύ φάσµα εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των Ακινήτων.

Το Πρόγραµµα υιοθετεί µια ολιστική και πολυδιάστατη προσέγγιση, παρέχοντας άριστη και ολοκληρωµένη γνώση όλων των επιµέρους θεωρητικών, αναλυτικών και πρακτικών πτυχών του τοµέα των Ακινήτων και προσφέρει:

  • Oλοκληρωµένη αντίληψη του γνωστικού αυτού πεδίου και το απαραίτητο υπόβαθρο για να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τον τοµέα των ακινήτων από τη σκοπιά του εκτιµητή, του συµβούλου ακινήτων, του επιχειρηµατία ανάπτυξης γης και του επενδυτή ακινήτων.
  • Όλα τα θεωρητικά και πρακτικά εφόδια, καθώς και τον κριτικό τρόπο σκέψης, που θα τους επιτρέψει να διεκδικήσουν µε επιτυχία διοικητικές θέσεις σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και δηµόσιες υπηρεσίες.
  • Την απαιτούµενη γνώση και ευαισθησία, ώστε να αντιληφθούν τη σηµασία της αειφορίας και του ευρύτερου περιβάλλοντος στην ανάπτυξη γης.
  • Ολοκληρωµένη αντίληψη των διεθνών διαστάσεων της αγοράς ακινήτων, των οικονοµικών κύκλων και των επιδράσεών τους στη λειτουργία των τοπικών αγορών.