Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει προτείνει, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, μια κλίμακα έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας ως εξής: Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2. Έχει επίσης προσδιορίσει με σαφήνεια τις επιμέρους γλωσσικές γνώσεις και επικοινωνιακές ικανότητες που το κάθε επίπεδο γλωσσικής επάρκειας προϋποθέτει.

Τα επίπεδα έχουν ως εξής:

 

Α1: Επίπεδο “στοιχειώδους γνώσης”

Α2: Επίπεδο “βασικής γνώσης”

Β1: Eπίπεδο “μέτριας γνώσης”

Β2: Επίπεδο “καλής γνώσης”

Γ1: Επίπεδο “πολύ καλής γνώσης”

Γ2: Επίπεδο “άριστης γνώσης”

 

 

Πιο αναλυτικά, οι χρήστες μιας ξένης γλώσσας ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων μπορούν:

 

Επίπεδο Α1:

Να κατανοούν και να χρησιμοποιούν απλές φράσεις γραπτά και προφορικά για να ικανοποιούν συγκεκριμένες καθημερινές ανάγκες τους.

 

Επίπεδο Α2:

Να κατανοούν συχνά χρησιμοποιούμενες εκφράσεις, προτάσεις και σημεία κειμένων που έχουν σχέση με καθημερινές εμπειρίες και να περιγράφουν απλές καθημερινές καταστάσεις που αφορούν τους ίδιους και το άμεσο περιβάλλον τους.

 

Επίπεδο Β1:

Να κατανοούν την κεντρική ιδέα κειμένου σχετικά με διάφορα θέματα, να χρησιμοποιούν τη γλώσσα κατά τη διάρκεια ταξιδιών προς άμεση συνεννόηση και να διατυπώνουν συνεχή και συνεκτικό λόγο, προφορικό ή γραπτό, πάνω σε θέματα που αφορούν το ευρύ κοινό.

 

Επίπεδο Β2:

Να κατανοούν τα κύρια σημεία κειμένων μέτριας δυσκολίας επάνω σε διάφορα θέματα και να συνδιαλέγονται με ευχέρεια και αμεσότητα.

 

Επίπεδο Γ1(C1):

Να κατανοούν κείμενα σχετικά μεγάλης έκτασης και υψηλού βαθμού δυσκολίας, να χρησιμοποιούν τη γλώσσα με ευχέρεια και να παράγουν ορθά δομημένο γραπτό και προφορικό λόγο ακόμη και για πολύπλοκα θέματα.

 

Επίπεδο Γ2(C2):

Να κατανοούν οτιδήποτε ακούν ή διαβάζουν και να εκφράζονται με ευχέρεια και ακρίβεια για οποιοδήποτε θέμα τους αφορά.